Washington Mortgage Relief Program

Falling behind on your housing payments? You’re not alone. Help is here for Washington homeowners.
TÌM HIỂU THÊM

Washington Mortgage Relief Program

Falling behind on your housing payments? You’re not alone. Help is here for Washington homeowners.

What is the Washington Mortgage Relief Program?

The Washington Mortgage Relief Program uses federal Homeowner Assistance Funds to help homeowners get caught up on their housing payments. The program is absolutely free and the funds do not need to be repaid.

Check Income Requirements

Để tìm hiểu xem quý vị có thể đáp ứng các yêu cầu về thu nhập hay không, hãy nhập thông tin của quý vị vào phần bên dưới.

Quận hạt

Số Người Trong Hộ Gia Đình

If an applicant's household income is at or below this amount, you may be eligible for the Washington Mortgage Relief Program

Eligibility Requirements

The program is open to all eligible Washingtons who are currently experiencing pandemic-related hardships and have fallen behind on their housing payments.

Applicants must meet ALL of the following criteria:

Household income at or below 100% of their county’s Area Median Income;

Missed at least two mortgage payments prior to December 27, 2021;

Own a single-family home, condo or permanently affixed manufactured home; and

Không có tùy chọn giải quyết khoản vay thế chấp thay thế nào thông qua người cung cấp dịch vụ thế chấp (mortgage servicer) của quý vị.

In addition, applicants must meet ONE of the following criteria:

Đang nhận hỗ trợ công;

Severely housing burdened (costs for your mortgage, property taxes and other housing expenses are more than 40% of your income); or

Have no alternative mortgage workout options (loan modifications) through your mortgage servicer.

You can find more information regarding eligibility at camortgagerelief.org/who-is-eligible.

Làm Thế Nào Để Đăng Ký

Nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể hội đủ điều kiện cho chương trình, hãy nhấp vào đây để kiểm tra tính đủ điều kiện của quý vị và tiến hành đăng ký.

Nếu quý vị cần hỗ trợ về đơn đăng ký của mình hoặc có thắc mắc về tính đủ điều kiện của mình, vui lòng liên hệ với người cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc nhân viên tư vấn nhà ở được Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (Department of Housing and Urban Development, viết tắt là HUD) chứng nhận theo số 1-800-569-4287.

Nếu quý vị đang chậm thanh toán khoản vay thế chấp của mình, đừng hoảng sợ!

Ngay cả khi quá trình tịch thu nhà (foreclosure) đã bắt đầu, thường có thể mất vài tháng trước khi nhà của quý vị bị tịch thu. Quý vị vẫn có thể có thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hỗ Trợ Tài Chính Khác

For more information about the different types of financial help available through the state of Washington, visit COVID19.wa.gov.

Luôn Theo Dõi

Get news and alerts from the Washington Mortgage Relief Program in your inbox.