Ai đủ điều kiện?

Available Funding

Program Eligibility

Required Documents

Available Funding

* Maximum assistance per household: $80,000

* Multiple assistance types allowed

MORTGAGE

RELIEF

Up to $80,000 for past-due mortgage payments

PARTIAL CLAIM/

LOAN DEFERRAL

Up to $80,000 to reduce or eliminate an existing
partial claim or loan deferral received during or
after January 2020.
More Information

PROPERTY

TAXES

Up to $80,000 for delinquent property taxes

REVERSE

MORTGAGE

Up to $80,000 to help with late taxes and homewners insurance for reverse mortgages

Program Eligibility

Applicants must meet the eligibility criteria outlined below in order to qualify for program assistance. Applicants who do not meet the criteria below should contact a HUD-certified housing counselor to explore other options that may be available.

Yêu cầu

Cứu trợ Khoản Vay thế chấp Nhà

Thuế nhà đất

Thế chấp ngược

Khoản vay thanh toán một phần/Hoãn thanh toán khoản vay

ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN:

MR

PT

RM

PC/LD

Nhiều đợt trợ cấp/đơn xin hỗ trợ dành cho những đơn đủ điều kiện, có thể nhận trợ cấp tới mức 80,000 tối đa. X X X X
Gặp phải với khó khăn tài chính do ảnh hưởng của đại dịch sau ngày 21 tháng 1 năm 2020 *Lời chứng thực phải mô tả bản chất của khó khăn tài chính.
X X X X
Có thể tìm thấy danh sách các bên cho vay thế chấp tham gia chương trình ở đây. here.
X X X
Reduce or eliminate an existing partial claim and loan deferral received during or after Jan. 2020. X X

TÀI CHÍNH:

MR

PT

RM

PC/LD

Tổng thu nhập hộ gia đình đối với cư dân từ 18 tuổi trở lên phải bằng hoặc dưới 150% AMI (theo hạt) Bấm vào đây để kiểm tra AMI của quý vị" X X X X
Chủ nhà không có sẵn tiền mặt hoặc tài sản (không bao gồm tiền tiết kiệm trong tài khoản hưu trí) mà bằng hoặc lớn hơn số tiền cứu trợ cần thiết +20.000 đô la. * X X X X
Dư nợ gốc chưa thanh toán của khoản vay thế chấp chính của chủ nhà tại thời điểm ban đầu không thể lớn hơn "hạn mức cho vay phù hợp" (như được xác định theo các điều khoản của Đạo luật Phục hồi Kinh tế và Nhà ở năm 2008) có hiệu lực tại thời điểm bắt đầu vay nợ.
X X X

Property

MR

PT

RM

PC/LD

Chủ nhà hiện phải sở hữu và sử dụng khu tài sản ở California làm nơi cư trú chính của họ. X X X X
Bất động sản có thể bao gồm tối đa 4 căn hộ X X X X

TRỄ HẠN

MR

PT

RM

PC/LD

Must have missed at least 2 payment by February 1, 2024, and are currently behind.

X
Must have missed at least 1 payment by February 1, 2024. X

Required Documents

Depending on their unique circumstances, some applicants will have to provide different kinds of information. A sample list of documents to gather before completing the application includes:

   • Mortgage Statement
   • Bank Statement
   • Utility Bill
   • Income documentation (i.e. pay stubs, tax returns, or unemployment document)