Ai đủ điều kiện?

Eligible homeowners for the Wasington Mortgage Relief Program must meet the criteria listed below.

  • Thu nhập hộ gia đình của tất cả các thành viên gia đình trên 18 tuổi bằng hoặc dưới 100% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI) Máy tính AMI
  • Chủ nhà phải bị quá hạn thanh toán ít nhất hai lần trước ngày 27 tháng 12 năm 2021
  • Homeowner must currently own and occupy the property in Washington as their primary residence.
  • Chủ nhà chỉ được sở hữu và sử dụng một tài sản.
  • Chủ sở hữu nhà phải chứng nhận rằng họ đã trải qua Khó Khăn Tài Chính Đạt Yêu Cầu sau ngày 21 tháng 1 năm 2020. Chứng thực phải mô tả bản chất của khó khăn tài chính. p.
  • Số dư gốc ban đầu, chưa thanh toán của khoản vay thế chấp chính của chủ sở hữu nhà, tại thời điểm bắt đầu, không được lớn hơn “giới hạn khoản vay phù hợp (conforming loan limit)” (như được xác định theo quy định của Đạo Luật Phục Hồi Kinh Tế Và Nhà Ở năm 2008) có hiệu lực tại thời điểm duyên khởi. Để tìm dữ liệu về các hạn mức cho vay phù hợp, hãy nhấp vào đây..
  • Chủ nhà không thể có sẵn lượng tiền mặt hoặc tài sản trong tay (không bao gồm tiền tiết kiệm trong tài khoản hưu trí) bằng hoặc lớn hơn nguồn quỹ cứu trợ cần thiết + 20,000 đô-la. (Ví dụ: chủ nhà cần 30,000 đô-la để trả nợ khoản vay thế chấp của họ sẽ không đủ điều kiện nếu họ hiện có tài sản trị giá 50,000 đô-la trở lên.)

How Does the Washington Mortgage Relief Program Work?

Process
processImg_English