Thống kê chương trình

Trang tổng quan Thống kê chương trình 

The Washington Mortgage Relief Program is awarding $1 billion in federal funds to help qualified homeowners who have fallen behind on their home payments. The public dashboard below offers transparent, real-time data insights about the status of funding. The interactive tool provides data at the statewide, county, and zip code levels for applications funded, amount awarded, and demographic breakdowns.

Bản dịch

Các chú giải biểu đồ được dịch bên dưới.

Total Number Approved - Tổng số được phê duyệt
Total Amount Approved - Tổng số tiền được phê duyệt
Counties - Quận hạt ZIPs - Mã ZIP View as a Table - Xem dưới dạng Bảng Back to Statewide Statics - Quay lại Số Liệu Thống Kê Trên Toàn Tiểu Bang

 

Total Households - Tổng số hộ gia đình Total Amount - Tổng số tiền Average Amount per Household - Số tiền trung bình cho mỗi hộ gia đình
Race - Chủng tộc Ethnicity - Sắc tộc Household Income as a % of Area Median Income - Thu nhập Hộ gia đình tính theo % Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)

Đồ thị: Chủng tộc

Khác / Đa chủng tộc   Người Mỹ bản địa hoặc Thổ dân Alaska
Từ chối trả lời   Người Châu Á
Người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi   Người Da trắng
Người Hawaii bản địa hoặc Cư dân vùng đảo Thái Bình Dương khác

Đồ thị: Sắc tộc

Không phải người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc Latinx
Từ chối trả lời
Người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc Latinx

Đồ thị: AMI

30% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI) 
50% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
60% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
80% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
100% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)