APPLICATIONS ARE NOW CLOSED. SUBMITTED APPLICATIONS WILL BE PROCESSED UNTIL ALL FUNDS ARE AWARDED

Estatistika ng Programa

Dashboard ng Estatistika ng Programa 

The Washington Mortgage Relief Program is awarding $1 billion in federal funds to help qualified homeowners who have fallen behind on their home payments. The public dashboard below offers transparent, real-time data insights about the status of funding. The interactive tool provides data at the statewide, county, and zip code levels for applications funded, amount awarded, and demographic breakdowns.

Mga pagsasalin

Ang mga alamat ng tsart ay isinalin sa ibaba.

Total Number Approved - Kabuuang Bilang na Naaprubahan
Total Amount Approved - Kabuuang Halaga na Naaprubahan
Counties - Mga County ZIPs - Mga ZIP View as a Table - Tingnan bilang Talahanayan Back to Statewide Statics - Balik sa mga Istatistika sa Buong Estado

 

Total Households - Kabuuan ng mga Sambahayan Total Amount - Kabuuang Halaga Average Amount per Household - Karaniwang Halaga bawat Sambahayan
Race - Lahi Ethnicity - Etnisidad Household Income as a % of Area Median Income - Kita ng Sambahayan bilang % ng Karaniwang Kita sa Lugar

Tsart: Lahi

Iba pa/Maramihang Lahi   Katutubong Amerikano
Tumangging sumagot   Asian
Itim o Aprikanong Amerikano   Puti
Katutubo ng Hawaii, o iba pang taga-isla ng Pasipiko

Tsart: Etnisidad

Hindi Hispaniko o Latino
Tumangging sumagot
Hispaniko o Latino

Tsart: AMI

30% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI) 
50% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
60% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
80% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
100% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)