Chương trình cứu trợ thế chấp của California

Quý vị có bị chậm trễ trong các khoản thanh toán nhà ở của mình? Không chỉ riêng quý vị. Trợ giúp hiện có sẵn dành cho những chủ nhà ở California.

Coming Soon

The California Mortgage Relief Program will soon expand to provide assistance to reduce or eliminate COVID-related loan deferrals or partial claim second mortgages.

Chương trình Cứu trợ Vay Thế chấp California là gì?

The California Mortgage Relief Program uses federal Homeowner Assistance Funds to help homeowners get caught up on past-due housing payments and property taxes. The program is absolutely free and the funds do not need to be repaid.

Eligibility Requirements

Whether they have a mortgage, a reverse mortgage, or are mortgage-free, the program can help homeowners with past-due housing payments.

For more details on eligibility visit Ai đủ điều kiện?.

Quận hạt

Số Người Trong Hộ Gia Đình

Find the income limit for your county and household size.

If an applicant's household income is at or below this amount, you may be eligible for the California Mortgage Relief Program.

Làm Thế Nào Để Đăng Ký

If you think you might be eligible for the program, visit the Ai đủ điều kiện? page to learn more or click here to apply.

For questions about the program or your application, call our Contact Center at 1-888-840-2594.

For more help with housing issues, including mortgage relief, find a HUD-Certified Housing Counselor Near You.

Nếu quý vị đang chậm thanh toán khoản vay thế chấp của mình, đừng hoảng sợ!

Ngay cả khi quá trình tịch thu nhà (foreclosure) đã bắt đầu, thường có thể mất vài tháng trước khi nhà của quý vị bị tịch thu. Quý vị vẫn có thể có thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Để tìm hiểu thêm về quy trình tịch thu tài sản, hãy truy cập trang web Nhà Ở Là Chính của Tiểu bang California.

Hỗ Trợ Tài Chính Khác

Để biết thêm thông tin về các loại trợ giúp tài chính khác nhau có sẵn thông qua chính quyền Tiểu bang California, hãy truy cập trang mạng COVID19.ca.gov

Luôn Theo Dõi

Nhận tin tức và thông báo từ Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế Chấp Của California trong hộp thư đến của quý vị.