Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay

Huli ka ba sa mga pagbabayad sa iyong bahay? Hindi ka nag-iisa. Help is here for California homeowners.

Coming Soon

The California Mortgage Relief Program will soon expand to provide assistance to reduce or eliminate COVID-related loan deferrals or partial claim second mortgages.

Ano ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay?

The California Mortgage Relief Program uses federal Homeowner Assistance Funds to help homeowners get caught up on past-due housing payments and property taxes. The program is absolutely free and the funds do not need to be repaid.

Eligibility Requirements

Whether they have a mortgage, a reverse mortgage, or are mortgage-free, the program can help homeowners with past-due housing payments.

For more details on eligibility visit Sino ang Karapat-dapat.

County

Mga tao sa Sambahayan

Find the income limit for your county and household size.

If an applicant's household income is at or below this amount, you may be eligible for the California Mortgage Relief Program.

Paano mag-aplay

If you think you might be eligible for the program, visit the Sino ang Karapat-dapat page to learn more or click here to apply.

For questions about the program or your application, call our Contact Center at 1-888-840-2594.

For more help with housing issues, including mortgage relief, find a HUD-Certified Housing Counselor Near You.

Kung atrasado ka sa bayad sa iyong utang sa pabahay, huwag mag-alala!

Kahit na nagsimula na ang proseso ng pagreremata, kadalasan ay maaaring tumagal ng ilang buwan bago maremata ang iyong tahanan. Maaaring may oras ka pa para humingi ng tulong.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa proseso ng pagreremata, bisitahin ang website ng Pabahay ay Susi ng California.

Iba Pang Pinansyal na Tulong

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iba’t ibang uri ng pinansyal na tulong na makukuha sa estado ng California, bisitahin ang COVID19.ca.gov

Manatiling May Kaalaman

Kumuha ng mga balita at alerto mula sa Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay sa iyong in-box.